drukuj 2013-11-29

Prawo

Przy realizacji zadań PUP w Chełmie działa w oparciu o n/w akty prawne:  

Dział Usług Rynku Pracy.
Pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego z funkcją doradcy klienta wykonujący usługę pośrednictwa pracy oraz doradca zawodowy.
Nazwa przepisów  prawnych:
-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z póź. zm.).
-Akty wykonawcze do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  tj:
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667).
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2020 poz. 667).
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia z dnia 30 maja 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 130 poz. 754).
-Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2018 poz. 227).
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2021 poz. 131).
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017 poz. 1380).

-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych  z dnia 20.08.2009 r. ( Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1160).
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. 2014 poz. 864).
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych (Dz.U.2014 poz.638).
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.2017 poz. 2447).
-Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium  i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2014 poz.1189).

-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2018 poz. 1969).
-Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.01.2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2019 poz.154).
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345).
Pozostałe ustawy i rozporządzenia :
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U 2021, poz. 573).
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
-Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem -stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
-Rozporządzenie MGPiPS z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619.).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2020 poz. 2176.
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. 2021 poz. 735.
-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
-Ustawa z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz.1320, z póź zm.).
-Ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740).
Organizacja szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców i ich pracowników oraz finansowanie studiów podyplomowych.
Nazwa przepisów  prawnych:

-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U z 2020, poz.1409 z późn. zm.).
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy ( Dz.U. 2014, poz. 667).
-Ustawa Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.).
-Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych .
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych (Dz.U. UE L.2016.119. z 04.05.2016, str. 1z póź zm.).
-Kodeks Postępowania Administracyjnego.
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( Dz.U. 2014, poz. 1189).
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania ( Dz.U. 2018, poz. 227).
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. 2014, poz. 781).
-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób.
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dz.U.2018, poz. 117).
-Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021, poz. 162).
-Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2021, poz. 743).

Zatrudnianie cudzoziemców i pośrednictwo pracy EURES.
Nazwa przepisów  prawnych:

-Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
-Ustawa Kodeks Pracy.
-Dyrektywa 96/71 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
-Ustawa  z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
-Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.
-Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.01.2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2019 poz.154).
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345).
-Rozporządzenie MRPiPS  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
-Rozporządzenie MRPiPS  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
-Rozporządzenie MRPiPS  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób.
-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013.

Dział Rejestracji i Świadczeń.

Nazwa przepisów  prawnych:
-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z póź. zm.).
-Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z  2021, poz. 573).
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135).
-Ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
-Ustawa z dnia 31.03.2020r. o zmianie ostawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).
-Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U z 2020, poz. 1725).
-Ustawa z dnia 17 lipca o praktykach  absolwenckich (Dz.U. z 2009 nr 127 poz. 1052).
-Ustawa z dnia 19.06.2020r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
-Ustawa o ochronie danych osobowych.
-Ustawa z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz.1320, z póź zm.).
-Ustawa  z dnia 17 grudnia 1974r. o uposażeniu żołnierzy zawodowych.
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2020 poz. 667).
-Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2014 poz.1189).
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2018 poz. 1969).
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619.).


Dział Instrumentów Rynku Pracy.
Nazwa przepisów  prawnych:

-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
-Rozporządzenie MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.
-Rozporządzenie MRPiPS z dnia 21.12.2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.
-Rozporządzenie MPiPS z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.
-Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
-Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14.07.2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ze zm..
-Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach o pomocy publicznej.
 -Ustawa z dnia 6 marca 2018r.  prawo przedsiębiorców.
-Ustawa z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego.
-Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ze zm..
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. poz. 371 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID – 19.
-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020.
-Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020.
-Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020.
-Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020.
-Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020.
-Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020.
-Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020.
-Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy
w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
-Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
-Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2021 r.

Dział Finansowo – Księgowy.

Nazwa przepisów  prawnych:
-Ustawa o finansach publicznych  tj. Dz.U. 2021 poz. 305 z późń. zm.
-Ustawa o rachunkowości tj. Dz.U.2021 poz. 217 z póź. zm.
-Kodeks postępowania administracyjnego tj. Dz.U.2021 poz. 735 z późń. zm.
-Kodeks cywilny tj. Dz.U.2021 poz. 1740,2320, z późń. zm.
-Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2020 poz. 1409 z póżń. zm.

Dział Organizacyjno – Administracyjny i Kadr

Nazwa przepisów  prawnych:
-Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).
-Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z póź. zm.).
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
-Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).
-Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2021, poz. 743).
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).
-Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz.1320, z późn. zm.).
-Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).
-Ustawa  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn.zm.).
-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L.119 z 04.05.2016, str. 1 z póź zm.).
-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
-Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670.).
-Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia z dnia 30 maja 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 130 poz. 754). 
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 936).
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2062).
-Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2018 poz. 227).

 

Data utworzenia:
2013-11-29 09:30:20
Autor:
Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji:
2021-10-13 10:37:31
Zmodyfikował:
Szychiewicz Leszek
Liczba wyświetleń:
91
Wersja: