drukuj 2013-11-29

Prawo

Przy realizacji zadań PUP w Chełmie działa w oparciu o n/w akty prawne:  

Dział Usług Rynku Pracy.
Pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego z funkcją doradcy klienta wykonujący usługę pośrednictwa pracy oraz doradca zawodowy.
Nazwa przepisów  prawnych:
-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
-Akty wykonawcze do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  tj:
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667).
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2020 poz. 667).
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia z dnia 30 maja 2011 r..
-Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych  z dnia 20.08.2009 r. .
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych.
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.
-Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium  i dodatku aktywizacyjnego.

-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
-Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.01.2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców..
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń .
Pozostałe ustawy i rozporządzenia :
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych.
-Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem -stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
-Rozporządzenie MGPiPS z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
-Ustawa z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy.
-Ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.
Organizacja szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców i ich pracowników oraz finansowanie studiów podyplomowych.
Nazwa przepisów  prawnych:

-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.
-Ustawa Prawo zamówień publicznych.
-Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych .
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych.
-Kodeks Postępowania Administracyjnego.
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania.
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób.
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
-Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
-Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej .

Zatrudnianie cudzoziemców i pośrednictwo pracy EURES.
Nazwa przepisów  prawnych:

-Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
-Ustawa Kodeks Pracy.
-Dyrektywa 96/71 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
-Ustawa  z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
-Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.
-Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.01.2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. 
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 
-Rozporządzenie MRPiPS  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
-Rozporządzenie MRPiPS  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
-Rozporządzenie MRPiPS  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób.
-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013.

Dział Rejestracji i Świadczeń.

Nazwa przepisów  prawnych:
-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
-Kodeks Postępowania Administracyjnego. 
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
-Ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
-Ustawa z dnia 31.03.2020r. o zmianie ostawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
-Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych.
-Ustawa z dnia 17 lipca o praktykach  absolwenckich.
-Ustawa z dnia 19.06.2020r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
-Ustawa o ochronie danych osobowych.
-Ustawa z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy.
-Ustawa  z dnia 17 grudnia 1974r. o uposażeniu żołnierzy zawodowych.
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
-Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Dział Instrumentów Rynku Pracy.
Nazwa przepisów  prawnych:

-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
-Rozporządzenie MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.
-Rozporządzenie MRPiPS z dnia 21.12.2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.
-Rozporządzenie MPiPS z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.
-Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
-Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14.07.2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ze zm..
-Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach o pomocy publicznej.
 -Ustawa z dnia 6 marca 2018r.  prawo przedsiębiorców.
-Ustawa z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego.
-Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ze zm..
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. poz. 371 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID – 19.
-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020.
-Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020.
-Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020.
-Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020.
-Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020.
-Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020.
-Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020.
-Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy
w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
-Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
-Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2021 r.

Dział Finansowo – Księgowy.

Nazwa przepisów  prawnych:
-Ustawa o finansach publicznych.
-Ustawa o rachunkowości.
-Kodeks postępowania administracyjnego.
-Kodeks cywilny.
-Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dział Organizacyjno – Administracyjny i Kadr

Nazwa przepisów  prawnych:
-Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
-Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
-Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
-Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publiczne.
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
-Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
-Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
-Ustawa  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L.119 z 04.05.2016, str. 1 z póź zm.).
-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
-Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
-Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia.  
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.
-Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 

Data utworzenia:
2013-11-29 09:30:20
Autor:
Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji:
2022-11-10 08:13:34
Zmodyfikował:
Szychiewicz Leszek
Liczba wyświetleń:
205
Wersja: