drukuj 2021-03-15

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  w Chełmie

Status pod względem zgodności z ustawą
Przedmiotowa strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację  sporządzono: 2019-12-31.                                                                                    
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez PUP w Chełmie.
Data pierwszej publikacji strony internetowej  2013-11-24.
Ostatnia aktualizacja miała miejsce 2022-03-07.

Skróty klawiaturowe
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu  jest Leszek Szychiewicz,   adres poczty elektronicznej luch@praca.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu  82 562 76 73.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia  tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie posiada niżej wymienione udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych: Wejście do budynku jest możliwe schodami zabezpieczonymi po obu stronach poręczami. Dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  przy schodach wejściowych do budynku umiejscowiona jest pochylnia prowadząca do windy z możliwością dojazdu na wszystkie kondygnacje budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku na schodach zamontowane są poręcze.
Winda dostosowana jest dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących poprzez wyposażenie  w odpowiednią sygnalizację optyczną  i dźwiękową.
W holu głównym dostępność do korytarzy jest możliwa po pochylni a na pozostałych kondygnacjach bezpośrednio z windy. Ciągi komunikacyjne w budynku pomiędzy korytarzami nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Dla osób na wózkach  dostępne są wszystkie pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy.
W budynku nie ma oznaczeń  dla osób niewidomych i słabo widzących. W Urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingach wokół budynku wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Nie ma ograniczeń wstępu do budynku dla psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Powiatowy  Urząd  Pracy w Chełmie oferuje pomoc osobom bezrobotnym z upośledzeniem słuchu  poprzez możliwość bezpośredniej rozmowy z   pracownikiem  przeszkolonym z zakresu znajomości języka migowego w pokoju 319, III piętro.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.


Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

- drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
- wysyłając informację e-mail na adres: luch@praca.gov.pl
- wysyłając fax na numer 82 562-76-68
- osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, w godzinach urzędowania.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publicznego_2021.pdf 2021-03-22 08:44:02 105 KB pobierz
Wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci_architektonicznej_i_informacyjno-komunikacyjnej.doc 2022-03-07 12:18:48 39,5 KB pobierz
Wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-cyfrowej.doc 2022-03-07 12:18:48 40 KB pobierz
Data utworzenia:
2021-03-15 10:18:44
Autor:
Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji:
2022-03-31 11:56:41
Zmodyfikował:
Klasura Andrzej
Liczba wyświetleń:
92
Wersja: