drukuj 2013-11-29

Podstawy prawne

Status prawny lub forma prawna

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej.

   
  Organizacja
 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu zawartego w dniu 13 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Miasta Chełma a Zarządem Powiatu Chełmskiego,
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.

Forma organizacyjna – wyodrębniona jednostka organizacyjna Powiatu Chełmskiego wchodząca  w skład Powiatowej Administracji  Zespolonej.

Siedzibą Urzędu jest Miasto Chełm

Urząd wykonuje zadania na terenie Miasta Chełma i Powiatu Chełmskiego

Jest to jednostka budżetowa samodzielnie się bilansująca, posiadająca 100% udziału własności komunalnej w ogólnej wartości kapitału

 

Nr Identyfikacji Podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy w Chełmie

563-10-57-236

Nr identyfikacji REGON nadany przez Urząd Statystyczny w Lublinie

110259460

 

 

 

 

Wykaz rachunków bankowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie

Bank Pekao SA

Lp.

Nr rachunku bankowego

Czego dotyczy

1

77 1240 1037 1111 0011 3045 0101

Budżet konto podst.

2

92 1240 1037 1111 0011 3045 0316

Budżet konto pomoc.

3

50 1240 6292 1111 0011 3048 1349

Z.F.Ś.S.

4

25 1240 6292 1111 0011 3047 8307

FEL

5

76 1240 6292 1111 0011 3048 0687

PFRON

6

75 1240 6292 1111 0011 3047 8668

RPO WL

7

47 1240 6292 1111 0011 3047 8105

POWER

8

60 1240 6292 1111 0011 3047 8453

Fundusz Pracy

9

22 1240 6292 1111 0011 3048 0980

Zezw. na pracę cudz.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Przedmiot działalności, kompetencje

   Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań: z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty, samorządu powiatowego wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych  ustaw i przepisów wykonawczych.

   Przy realizacji zadań PUP współdziała z organami administracji rządowej, z Powiatową Radą Rynku Pracy, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami , związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

   

 

Data utworzenia:
2013-11-29 09:28:11
Autor:
Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji:
2023-11-02 07:42:44
Zmodyfikował:
Klasura Andrzej
Liczba wyświetleń:
446
Wersja: