drukuj 2013-11-29

Podstawy prawne

Status prawny lub forma prawna

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej.

   
  Organizacja
 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592  z późn. zm.),
- porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu zawartego w dniu 13 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Miasta Chełma a Zarządem Powiatu Chełmskiego,
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
- Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie - stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 121/2007 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 15 listopada 2007 r. 

Forma organizacyjna – wyodrębniona jednostka organizacyjna Powiatu Chełmskiego wchodząca  w skład Powiatowej Administracji  Zespolonej.

Siedzibą Urzędu jest Miasto Chełm

Urząd wykonuje zadania na terenie Miasta Chełma i Powiatu Chełmskiego

Jest to jednostka budżetowa samodzielnie się bilansująca, posiadająca 100% udziału własności komunalnej w ogólnej wartości kapitału

 

Nr Identyfikacji Podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy w Chełmie

563-10-57-236

Nr identyfikacji REGON nadany przez Urząd Statystyczny w Lublinie

110259460

 

Rachunki bankowe w BGŻ BNP Paribas

Budżet konto podstawowe 89 1600 1101 1841 1867 3000 0001
Budżet konto pomocnicze 62 1600 1101 1841 1867 3000 0002
ZFŚS 35 1600 1101 1841 1867 3000 0003
Program „Junior” 08 1600 1101 1841 1867 3000 0004
PFRON  78 1600 1101 1841 1867 3000 0005
RPO WL 51 1600 1101 1841 1867 3000 0006
POWER 24 1600 1101 1841 1867 3000 0007
Fundusz Pracy 94 1600 1101 1841 1867 3000 0008

Przedmiot działalności, kompetencje

   Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań: z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty, samorządu powiatowego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 58, poz. 514), Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 , poz. 776 z późn. zm.) oraz innych  ustaw i przepisów wykonawczych.

   Przy realizacji zadań PUP współdziała z organami administracji rządowej, z Powiatową Radą Zatrudnienia, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami , związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

 

Data utworzenia:
2013-11-29 09:28:11
Autor:
Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji:
2016-01-08 09:10:25
Zmodyfikował:
Szychiewicz Leszek
Liczba wyświetleń:
562
Wersja: