drukuj 2018-07-24

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Beata Woroszyło, dane kontaktowe: iodo@zeto.lublin.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pana/Pani jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 7. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pan/Pani:
  −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
  −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pana/Pani dotyczących*;
  −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
  −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Panu/Pani:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana/Pani jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Data utworzenia:
2018-07-24 13:57:51
Autor:
Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji:
2023-01-03 14:24:39
Zmodyfikował:
Klasura Andrzej
Liczba wyświetleń:
95
Wersja: