Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 1
Data utworzenia: 2013-11-29 09:28:11
Autor: Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji: 2013-11-29 09:28:11
Zmodyfikował(a): unknow

Podstawy prawne

Status prawny lub forma prawna

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej.

   
  Organizacja
 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592  z późn. zm.),
- porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu zawartego w dniu 13 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Miasta Chełma a Zarządem Powiatu Chełmskiego,
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
- Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie - stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 121/2007 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 15 listopada 2007 r. 

Forma organizacyjna – wyodrębniona jednostka organizacyjna Powiatu Chełmskiego wchodząca  w skład Powiatowej Administracji  Zespolonej.

Siedzibą Urzędu jest Miasto Chełm

Urząd wykonuje zadania na terenie Miasta Chełma i Powiatu Chełmskiego

Jest to jednostka budżetowa samodzielnie się bilansująca, posiadająca 100% udziału własności komunalnej w ogólnej wartości kapitału

 

Nr Identyfikacji Podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy w Chełmie

563-10-57-236

Nr identyfikacji REGON nadany przez Urząd Statystyczny w Lublinie

110259460

 

Rachunki bankowe w PKO BP S.A. O/Chełm

Fundusz Pracy  73 1020 1563 0000 5102 0013 7653
Wydatki budżetowe  61 1020 1563 0000 5602 0013 7042 
Dochody budżetowe  68 1020 1563 0000 5302 0013 7257
ZFŚS 84 1020 1563 0000 5102 0013 7455
PFRON  97 1020 1563 0000 5702 0013 7703
Inne 94 1020 1563 0000 5602 0013 7612
   

Przedmiot działalności, kompetencje

   Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań: z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty, samorządu
powiatowego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 58, poz. 514), Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 , poz. 776 z późn. zm.) oraz innych  ustaw i przepisów wykonawczych.

   Przy realizacji zadań PUP współdziała z organami administracji rządowej, z Powiatową Radą Zatrudnienia, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami , związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.