Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 4
Data utworzenia: 2021-03-15 10:18:44
Autor: Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji: 2021-03-22 08:44:02
Zmodyfikował(a): Szychiewicz Leszek

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  w Chełmie  www.pupchelm.pl i bip.pupchelm.pl

Status pod względem zgodności z ustawą
Przedmiotowa strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak dostępności języka migowego,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • dokumenty zamieszczone na stronie nie są w pełni dostępne cyfrowo,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację  sporządzono: 2019-12-31.                                                                                    
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez PUP w Chełmie.
Data pierwszej publikacji strony internetowej  2013-11-24.
Ostatnia aktualizacja miała miejsce 2020-09-21.

Skróty klawiaturowe
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu  jest Leszek Szychiewicz,   adres poczty elektronicznej luch@praca.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu  82 562 76 73.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia  tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie posiada niżej wymienione udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych: Wejście do budynku jest możliwe schodami zabezpieczonymi po obu stronach poręczami. Dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  przy schodach wejściowych do budynku umiejscowiona jest pochylnia prowadząca do windy z możliwością dojazdu na wszystkie kondygnacje budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku na schodach zamontowane są poręcze.
Winda dostosowana jest dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących poprzez wyposażenie  w odpowiednią sygnalizację optyczną  i dźwiękową.
W holu głównym dostępność do korytarzy jest możliwa po pochylni a na pozostałych kondygnacjach bezpośrednio z windy. Ciągi komunikacyjne w budynku pomiędzy korytarzami nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Dla osób na wózkach  dostępne są wszystkie pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy.
W budynku nie ma oznaczeń  dla osób niewidomych i słabo widzących. W Urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingach wokół budynku wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Nie ma ograniczeń wstępu do budynku dla psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Powiatowy  Urząd  Pracy w Chełmie oferuje pomoc osobom bezrobotnym z upośledzeniem słuchu  poprzez możliwość bezpośredniej rozmowy z   pracownikiem  przeszkolonym z zakresu znajomości języka migowego w pokoju 319, III piętro.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publicznego_2021.pdf 2021-03-22 08:44:02 105 KB