Ochrona Danych Osobowych

2018-05-28

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie reprezentowany przez Dyrektora, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.
 2. Kontakt z Panią Ewą Fidecką - Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 
  • w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw ;
 • podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. Przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informujemy o sposobie realizacji tzw. punktu kontaktowego dla interesantów i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących sposobu zapewnienia wykonania praw i obowiązków osób, których dane dotyczą.
 

Nazwa Administratora Danych Osobowych

Adres

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy
w Chełmie (PUP w Chełmie)

Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm


e-mail:
luch@praca.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmie

Adres

Dane kontaktowe

Pani Ewa Fidecka

Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm


e-mail:
iodo@zeto.lublin.pl  

 

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
4 Ochrona Danych Osobowych 2018-06-01 11:49:38 Szychiewicz Leszek
3 Ochrona Danych Osobowych 2018-05-28 10:25:56 Klasura Andrzej
2 Ochrona Danych Osobowych 2018-05-28 10:23:29 Klasura Andrzej
1 2018-05-28 10:21:51 Klasura Andrzej