Prawo

2013-11-29


Przy realizacji zadań PUP działa w oparciu o n/w akty prawne:  

 1. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001 z późn. zm./
 2. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm./
 3. Ustawę z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia /Dz. U. z 2003 r. nr 45 poz. 391 z późn. zm./
 4. Ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz. U. 2007 r. nr 11 poz. 74 z późn. zm./
 5. Elementy prawa europejskiego
 6. Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity DZ. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071/
 7. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm./
 8. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 , poz. 776 z późn. zm.)
 9. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm./
 10. Ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych /Dz. U. z 2005 r. nr 196 poz. 1631 z późn. zm./
 11. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zmianami/
 12. Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zmianami/
 13. Ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 14. Ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 15. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm./
 16. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
 17. Ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst jednolity Dz. U.z 1996 r. nr 70 poz. 335 z późn. zm./
 18. Ustawę z dnia 30.06.2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców /Dz. U. nr 60 poz. 704 z późn. zm./
 19. Ustawę o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. /Dz. U. z 1995 r. nr 88 poz. 439 z późn. zm./  
 20. Ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. z 2005 r. nr 14 poz.114/

 

 

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
1 Prawo 2013-11-29 09:30:20 Szychiewicz Leszek