OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USLUGI SPOŁECZNE Na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1986 z póź. zm.) Nazwa szkolenia: "Cukiernik”. Źródło finansowania: szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, realizowane w ramach projektu pt.: „Nowy start-lepsze jutro (V)”, Oś Priorytetowa 9 , Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i, Działanie 9.2

2019-01-25

Załączniki

ogl-oszenie.docx 271 KB
zal1.docx 247 KB
zal2.docx 242 KB
zal3.docx 241 KB
zal4.docx 242 KB
zal5.docx 242 KB
zal6.docx 242 KB
zal7.docx 244 KB
zal8.docx 242 KB
zal9.docx 244 KB
zal15.docx 241 KB