OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USLUGI SPOŁECZNE Na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1986 z póź. zm.) Nazwa szkolenia: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z modułem utylizacji odpadów budowlanych”. Źródło finansowania: szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, realizowane w ramach projektu pt.: „Nowy start-lepsze jutro (V)”, Oś Priorytetowa 9 , Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i, Działanie 9.2

2019-01-15

Załączniki

ogloszenie.docx 269 KB
zal-1.docx 247 KB
zal-2.docx 242 KB
zal-3.docx 241 KB
zal-4.docx 242 KB
zal-5.docx 242 KB
zal-6.docx 242 KB
zal-7.docx 244 KB
zal-8.docx 242 KB
zal-9.docx 244 KB
zal-15.docx 241 KB